Benieuwd wat wij jou kunnen bieden? Neem contact op!

   +316 196 255 29   Lindberghstraat 5, Hoogeveen

HomeAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

REKROOT – ALGEMENE VOORWAARDEN

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77369920

  1. Definities en toepasselijkheid

   1.1     In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

   a.   Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden;

   b.   Kandidaat: de natuurlijk persoon die door REKROOT betrokken wordt bij de Werving & Selectie voor de Opdrachtgever, waaronder begrepen door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aangedragen natuurlijke personen;

   c.   Opdrachtgever: degene met wie REKROOT een Overeenkomst heeft gesloten alsmede degene aan wie REKROOT een offerte heeft uitgebracht, dan wel waarvoor zij anderszins Werkzaamheden verricht;

   d.   Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen REKROOT en Opdrachtgever met betrekking tot de verrichting van Werkzaamheden door REKROOT;

   e.   Werkzaamhedende werkzaamheden en diensten die door REKROOT in opdracht van Opdrachtgever worden verricht;

   f.   Werving & Selectie: het verrichten van diensten voor Opdrachtgever met als doel het zoeken van arbeidskrachten ten behoeve van Opdrachtgever, waarbij indiensttreding of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling wordt beoogd;

   g.   REKROOT: de vennootschap onder firma REKROOT, gevestigd te (7938 TB) Nieuw-Balinge aan de Hullenzandweg 19;

   2.    Toepasselijkheid

   2.1   De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij REKROOT zich verbindt of zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor REKROOT voortvloeiende werkzaamheden.

   2.2   REKROOT wijst uitdrukkelijk eventueel door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene (inkoop)voorwaarden van de hand, ook in het geval van een eventuele eerdere verwijzing van Opdrachtgever naar dergelijke voorwaarden.

   2.3   Indien (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever toch (mede) toepasselijk zijn of worden verklaard, dan prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheid de Algemene Voorwaarden.

   2.4   In het geval dat de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

   2.5   Afwijkingen van, en aanvullingen op, de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of opdrachtbevestiging.

   2.6   REKROOT behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van REKROOT of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

   3.    Aanbod, informatie, totstandkoming & duur Overeenkomst

   3.1   Alle offertes van REKROOT zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is vermeld. Gegevens die REKROOT verstrekt zijn voor REKROOT niet bindend en geven slechts een algemene voorstelling van zaken, tenzij uitdrukkelijk anders is gemeld. Indien een offerte van REKROOT een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft REKROOT het recht dit aanbod onverwijld na de aanvaarding te herroepen.

   3.2   Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij REKROOT mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door Opdrachtgever verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de Overeenkomst

   3.3   Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat REKROOT de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

   3.4   Eventuele adviezen, instructies of gebruiksaanwijzingen, in verband met het gebruik, de bewerking, verwerking en dergelijk van door REKROOT geleverde diensten en/of zaken worden vrijblijvend verstrekt bij wijze van niet bindende informatie.

   3.5   Een Overeenkomst wordt –tenzij anders overeengekomen- aangegaan voor onbepaalde tijd en is opzegbaar tegen het eind van een maand met inachtneming van één maand opzegtermijn.

   4.    Uitvoering

   4.1   REKROOT zal de Werkzaamheden als goed opdrachtnemer met zorgvuldigheid uitvoeren.

   4.2   Opdrachtgever zal REKROOT uiterlijk binnen 7 dagen schriftelijk informeren indien een Kandidaat in dienst treedt, dan wel anderszins werkzaamheden voor haar gaat verrichten. Opdrachtgever zal daarbij een kopie van de arbeidsovereenkomst, dan wel de overeenkomst anderszins, bijvoegen.

   4.3   Zodra een Kandidaat bij Opdrachtgever of een daaraan gelieerde entiteit in dienst treedt of anderszins werkzaamheden voor haar gaat verrichten wordt REKROOT geacht in de uitvoering van de opdracht te zijn geslaagd en is Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

   4.4   De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke keuze voor een Kandidaat ligt enkel en volledig bij Opdrachtgever.

   4.5   Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verifiëren van identiteit, medische verklaringen, benodigde certificaten en/of vergunningen, etc.

   4.6   Indien Opdrachtgever reeds voor aanvang van de Werkzaamheden over een Kandidaat beschikt, zal zij dit direct aan REKROOT melden en vervolgens zullen in onderling overleg afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder de Kandidaat eventueel in de opdracht wordt betrokken.

   4.7   Indien Opdrachtgever na het aangaan van de Overeenkomst in contact komt (direct of indirect als gevolg van de inspanningen van REKROOT) met een Kandidaat voor de functie(s) waarop de Overeenkomst ziet, zal Opdrachtgever die Kandidaat onverwijld naar REKROOT doorverwijzen. Als deze Kandidaat in dienst treedt bij de Opdrachtgever of anderszins werkzaamheden voor haar verricht, dient de Opdrachtgever de volledig afgesproken vergoeding zoals in de overeenkomst genoteerd staat, na te komen aan REKROOT.

   5.    Informatie

   5.1   Opdrachtgever verbindt zich ertoe REKROOT tijdig alle informatie te verstrekken, welke REKROOT naar haar oordeel voor correcte uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan REKROOT verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Indien achteraf blijkt dat de voornoemde informatie (deels) onjuist of onvolledig is geweest, vrijwaart Opdrachtgever REKROOT voor alle mogelijk hieruit voortvloeiende aanspraken, waaronder die van derden.

   5.2   REKROOT mag ervan uitgaan dat door Kandidaten verstrekte informatie juist en volledig is. REKROOT is niet aansprakelijk indien deze informatie desondanks onjuist of onvolledig blijkt te zijn.

   6. Vergoedingen

   6.1   Door REKROOT opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen (daaronder begrepen leges voor vergunningen). De prijzen en tarieven gelden voor de in de Overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes en prijslijsten opgegeven periode(n).

   6.2   Indien in het kader van de overeengekomen vergoeding voor de Werkzaamheden wordt gesproken over ‘bruto maandsalaris’ dan wordt daarmee bedoeld een bruto maandsalaris inclusief bijbehorende toeslagen.

   6.3   REKROOT heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de Overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening brengen.

   6.4   Indien sprake is van deelopdrachten is REKROOT gerechtigd ter zake iedere deelopdracht afzonderlijk te factureren.

   6.5   Indien sprake is van eventuele kosten voor de Werving & Selectie zullen deze separaat bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. REKROOT zal dergelijke kosten zoveel mogelijk –indien voorzienbaar- in de Overeenkomst opnemen.

   7.    Betaling

   7.1   Betaling door Opdrachtgever dient binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Eventuele toepasselijke kortingen of kredietbeperkingstoeslagen staan op de factuur vermeld. Een beroep op verrekening, opschorting of aftrek is Opdrachtgever niet toegestaan, tenzij REKROOT de tegenvordering integraal en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.

   7.2   Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats rente en kosten en in de tweede plaats de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of Opdrachtgever bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, iets anders heeft vermeld.

   7.3   Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is Opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden.

   7.4   Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, waarbij geldt dat REKROOT gerechtigd is tot een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

   8.    Termijnen, levertijd, levering

   8.1   De door REKROOT in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen. REKROOT is derhalve niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan de zijde van Opdrachtgever als gevolg van vertraging in de (op)levering op basis van de door REKROOT verstrekte, indicatieve, termijnen voor (op)levering. Opdrachtgever vrijwaart REKROOT, ook voor mogelijke aanspraken van derden in dit verband.

   8.2   Indien de uitvoering van de Overeenkomst door REKROOT niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal REKROOT Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst kan worden uitgevoerd. REKROOT is in dit verband tevens gerechtigd de Overeenkomst in delen uit te voeren.

   8.3   Indien enige door REKROOT opgegeven termijn wordt overschreden, is REKROOT ter zake eerst in verzuim nadat Opdrachtgever REKROOT schriftelijk in gebreke heeft gesteld en REKROOT een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen.

   8.4   REKROOT is gerechtigd de levering van zaken op te schorten, zolang Opdrachtgever jegens haar niet aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat Opdrachtgever alsnog haar verplichtingen volledig is nagekomen.

   9.    Overmacht

   9.1   REKROOT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht in de zin van dit artikel worden begrepen alle feiten en omstandigheden, welke de uitvoering van de Overeenkomst (tijdelijk) belemmeren of onmogelijk maken, waarop REKROOT geen invloed heeft en welke niet te wijten zijn aan schuld van REKROOT, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van REKROOT komen. Tot dergelijke feiten en omstandigheden worden in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, gerekend: bedrijfsstoring, werkstaking, overmatig ziekteverzuim van personeel van REKROOT, storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportmoeilijkheden, fileproblematiek, brand, explosies, molest, oorlogen, overheidsmaatregelen welke een directe invloed hebben op de uitvoering van de Overeenkomst, tekortkomingen van derden (waaronder toeleveranciers) die – al dan niet op verzoek van REKROOT – bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn betrokken, faillissement, surseance van betaling of het van toepassing worden van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van, op of bij (in)directe toeleveranciers van REKROOT in de meest ruime zin van het woord.

   9.2   In geval van overmacht is REKROOT gerechtigd de Overeenkomst met Opdrachtgever buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. REKROOT is ter zake jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

   9.3   In geval van tijdelijke overmacht is REKROOT gerechtigd de termijnen waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van Opdrachtgever ter zake het reeds door REKROOT uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

   9.4   Indien REKROOT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is REKROOT bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten, deel van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren.

   10.    Intellectuele eigendomsrechten

   10.1   REKROOT is rechthebbende ter zake alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle door haar aan Opdrachtgever verstrekte documenten en gegevens, tekeningen, berekeningen, modellen, werkwijzen en overige documentatie.

   10.2   Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan de in het voorgaande artikellid bedoelde rechten en zaken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van REKROOT te vervreemden, te bezwaren, te kopiëren, te verveelvoudigen, te openbaren of anderszins te gebruiken of te (doen) exploiteren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, al dan niet tegen betaling van enige vergoeding.

   10.3   Indien REKROOT als onderdeel van de Overeenkomst een campagne webpagina ontwerpt en gebruikt wordt daarbij gestreefd naar het creëren van de ‘look and feel’ van de eigen huisstijl/ website(s) van Opdrachtgever. REKROOT is de auteursrechthebbende terzake de content van de betreffende website(s), met uitzondering van de content die door Opdrachtgever ten behoeve van de website(s) is aangeleverd en die waarvan Opdrachtgever reeds rechthebbende was ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst. REKROOT is gerechtigd tot gebruik van de naam, logo’s en andere (marketing) materialen en uitingen van Opdrachtgever ten behoeve van de campagne website(s). Opdrachtgever geeft hierbij expliciet toestemming voor het gebruik hiervan. Indien Opdrachtgever niet wenst dat de naam, een logo of andere (marketing) materialen en uitingen geheel of gedeeltelijk worden gebruikt door REKROOT, zal zij voornoemde toestemming schriftelijk (geheel of gedeeltelijk) intrekken. Zodra REKROOT de ontvangst van deze schriftelijke mededeling schriftelijk heeft bevestigd geldt de toestemming als ingetrokken en zal REKROOT de uitingen verwijderen.

   10.4   Alvorens de campagne website live gaat zal deze aan Opdrachtgever voor akkoord worden getoond. Opdrachtgever garandeert dat zij rechthebbende is tot alle op een campagne website gebruikte naam, logo’s en andere (marketing) materialen en uitingen van Opdrachtgever en dat zij gerechtigd is REKROOT het gebruiksrecht te verstrekken als omschreven in lid 3 van dit artikel. Opdrachtgever vrijwaart REKROOT tegen iedere aanspraak van een derde in het kader van beweerdelijke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of rechten anderszins van deze derde voor zover deze samenhangen met het gebruik door REKROOT van de voornoemde naam, logo’s en andere (marketing) materialen en uitingen van Opdrachtgever.

   10.5   Alle door Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan REKROOT verschafte data blijft eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt REKROOT hierbij een gebruiksrecht voor het gebruik van deze data in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

   11.    Aansprakelijkheid & vrijwaring

   11.1   REKROOT spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden, doch zij geeft geen enkele garantie voor de daadwerkelijke geschiktheid van een door haar aan Opdrachtgever aangedragen Kandidaat.

   11.2   De aansprakelijkheid van REKROOT voor enige door Opdrachtgever (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst, is beperkt tot 50 % van het netto factuurbedrag betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag met een maximum van € 5.000,-, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van REKROOT. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor genoemde netto factuurbedrag gelijkgesteld met het netto gefactureerde over dat jaar.

   11.3   REKROOT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden, bedrijfsschade, winstderving, gemiste besparingen of verminderde goodwill. REKROOT is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door Opdrachtgever voorgeschreven adviezen of voorwaarden.

   11.4   Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

   11.5   Indien Opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan REKROOT, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van REKROOT met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.

   11.6   Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 (veertien) dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan REKROOT kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de Overeenkomst door voltooiing of beëindiging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

   11.7   REKROOT is nimmer aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is of samenhangt met voor Opdrachtgever door REKROOT ontwikkelde en beheerde campagne website(s) en/of het gebruik hiervan. Opdrachtgever vrijwaart REKROOT voor iedere aanspraak van derden in dit kader.

   11.8   Opdrachtgever vrijwaart REKROOT voor alle aanspraken van derden ter zake schade in verband met eventuele aanspraken van bij Opdrachtgever in dienst getreden Kandidaten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van REKROOT en Opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

   12.   Opschorting & ontbinding

   12.1   Indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens REKROOT niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is REKROOT gerechtigd – onverminderd alle overige aan REKROOT toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten totdat Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens REKROOT is nagekomen.

   12.2   REKROOT heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

   a.   sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in de Algemene Voorwaarden;

   b.   Opdrachtgever ondanks deugdelijke ingebrekestelling één of meer van zijn verplichtingen jegens REKROOT uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk nakomt;

   c.   aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;

   d.   de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;

   e.  het vermogen van Opdrachtgever onder bewind of beheer wordt gesteld, op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag tenminste één maand wordt gehandhaafd, dan wel anderszins op het vermogen van Opdrachtgever verhaal wordt gezocht;

   f.   de zeggenschapsverhouding zich bij Opdrachtgever zodanig wijzingen, dat hierdoor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever niet meer kan worden gewaarborgd of in gevaar komt;

   g.   er gezien de wijze van communiceren en (af)handelen van lopende zaken in redelijkheid van REKROOT geen voortzetting van samenwerking en uitvoering aan de Overeenkomst kan worden verlangd.

   12.3   Door de ontbinding worden alle vorderingen van REKROOT op Opdrachtgever direct opeisbaar en is REKROOT gerechtigd onmiddellijke voldoening van al het haar toekomende te vorderen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door REKROOT geleden en te lijden schade, waaronder, doch niet beperkt tot rente en winstderving.

   13.   Non-concurrentie

   13.1   Het is Opdrachtgever zonder toestemming van REKROOT niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht, met een door REKROOT voorgestelde Kandidaat welke in eerste instantie door Opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen, of door haar tussenkomst bij een derde werkzaamheden te laten verrichten.

   13.2   Indien zich een situatie als omschreven in lid 1 van dit artikel voordoet, is Opdrachtgever alsnog de overeengekomen vergoeding verschuldigd als ware deze Kandidaat bij Opdrachtgever als resultaat van de Overeenkomst in dienst getreden.

   14.   Geheimhouding

   14.1   REKROOT en Opdrachtgever nemen met betrekking tot de gegevens en informatie die in het kader van de Overeenkomst aan elkaar worden verstrekt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. REKROOT en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hun ter kennis is gekomen ingevolge een aanbieding of arbeidsbemiddelingsovereenkomst, verstrekken aan derden, tenzij de andere partij hiervoor toestemming heeft gegeven, verstrekking van die informatie nodig is om de Werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren of indien op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

   14.2   REKROOT zal ervoor zorgdragen dat met alle mensen bij REKROOT in loondienst en/of andere door haar in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden ingeschakelde derden een schriftelijke geheimhoudingsverplichting van alle vertrouwelijke informatie is/ wordt overeengekomen.

   14.3   Opdrachtgever zal de in het kader van de Werkzaamheden van REKROOT ontvangen mondelinge en/of schriftelijke informatie (waaronder begrepen persoonsgegevens) niet anders aanwenden dan voor het doel waarvoor deze is verkregen.

   15.   Privacy

   15.1   Bij de uitvoering van de Werkzaamheden verwerkt REKROOT persoonsgegevens van onder meer Kandidaten. REKROOT is veelal verwerkings-verantwoordelijke in de zin van de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

   15.2   In het kader van de verrichting van de Werkzaamheden vindt regelmatig uitwisseling van persoonsgegevens van met name (maar niet uitsluitend) Kandidaten plaats. REKROOT en Opdrachtgever zijn gehouden deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de geldende privacywet- en regelgeving.

   15.3   REKROOT kan Opdrachtgever verzoeken om met haar een ‘overeenkomst gegevensverwerking tussen twee verantwoordelijken’ waarin aanvullende en/of afwijkende afspraken over de verwerking van persoonsgegevens worden opgenomen, te sluiten.

   15.4   Opdrachtgever verlangt geen persoonsgegevens van REKROOT die REKROOT op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. Opdrachtgever zal onder meer voor wat betreft de verkrijging van gegevens en inlichtingen van REKROOT over de gewenste Kandidaat en de aard van de functie, geen gegevens en inlichtingen verzoeken of eisen stellen die niet relevant zijn voor de specifieke functie van de Kandidaat. In ieder geval zal REKROOT deze eisen niet honoreren, tenzij het honoreren hiervan op grond van een wettelijke uitzonderingen toegestaan is.

   16.   Overige

   16.1   Elke Kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de Kandidaat ten principale voldoet aan functievereisten.

   16.2   REKROOT is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden (zoals onder meer Facebook, Instagram, Google). Kosten verbonden aan het gebruik door REKROOT van (koppelingen met) social media platforms zullen in beginsel maandelijks aan Opdrachtgever worden doorbelast.

   16.3   Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of vennootschappen worden aangeduid, ofwel indien sprake is van meerdere Opdrachtgevers, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit door hen met REKROOT gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

   16.4   Opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van REKROOT (aanvullende) zekerheid te verstrekken dan wel bestaande zekerheden aan te vullen tot zekerheid van de nakoming van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever jegens REKROOT, uit hoofde van met REKROOT gesloten Overeenkomst(en).

   16.5   Indien één of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

   17.   Toepasselijk recht en geschillenregeling

   17.1   Op alle rechtsverhoudingen tussen REKROOT en Opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van REKROOT alsmede alle overeenkomsten tussen REKROOT en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

   17.2   Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, Nederland.

   Vraag hier de tips aan

   Ben jij klaar om je recruitment proces te innoveren? Laat je naam, telefoon en mail achter!

   Je ontvangt de tips direct in je mail!

   • Diensten
   • Pakketten
   • Cases
   • Blog
   • Over ons

   Gegevens

   Telefoon: 0621349742
   Email: info@rekroot.nl
   KVK: 77369920
   BTW: NL860986378B01
   Adres: Lindberghstraat 5
   7903 BM Hoogeveen
   Nederland

   Openingstijden

   Maandag – Vrijdag 9.00 – 18.00
   Zaterdag – Zondag gesloten